Algemene Voorwaarden

Art. 1       BRight Advocaten

1.1 BRight Advocaten is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen ("Partners") die zeggenschap uitoefenen in BRight Advocaten.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van BRight Advocaten, maar ook ten behoeve van alle Partners respectievelijk alle andere personen die voor BRight Advocaten werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door BRight Advocaten worden ingeschakeld.

Art. 2       Overeenkomst van opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BRight Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan BRight Advocaten. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Het staat BRight Advocaten vrij aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen Partners of personeelsleden van BRight Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.
2.4 De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

Art. 3       Aansprakelijkheid

3.1 De persoonlijke aansprakelijkheid van op het kantoor van BRight Advocaten werkzame advocaten of (juridisch) medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend BRight Advocaten kan aansprakelijk worden gehouden voor eventueel bij de uitvoering van een opdracht gemaakte fouten.
3.2 Indien de uitvoering van een opdracht door BRight Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BRight Advocaten wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek van opdrachtgever wordt kosteloos een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
3.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de eerdergenoemde aansprakelijkheids­verzekering of de polis onverhoopt geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van BRight Advocaten beperkt tot het door BRight Advocaten in verband met het betreffende deel van de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000.

Art. 4    Inschakeling van derden

4.1 BRight Advocaten kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen, waaronder proces advocaten, deurwaarders, buitenlandse advocaten en andere binnen- of buitenlandse dienstverleners en adviseurs. Bij de inschakeling van deze derden zal BRight Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien in redelijkheid mogelijk, dit van te voren overleggen met opdrachtgever.
4.2 BRight Advocaten is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van BRight Advocaten voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van BRight Advocaten zelf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 5       Tarieven en betaling

5.1 Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten en belasting verschuldigd.
5.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt het door opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Het basisuurtarief wordt bij verstrekking van de opdracht afgesproken. Een overzicht van de standaard geldende uurtarieven wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgever verstrekt. BRight Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief jaarlijks te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen BRight Advocaten enerzijds en opdrachtgever anderzijds, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief.
5.3 Betaling van declaraties van BRight Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 6    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en BRight Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. BRight Advocaten heeft daarnaast het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever voor te leggen.

Versie: januari 2016

Algemene voorwaarden (PDF)